icon2a
Kalkulator kredytowy
4page-img1

Kompletowanie dokumentw
Decyzja o udzieleniu po?yczki
Wyp?ata po?yczki
Link do kalkulatora
Po?yczka krok po kroku - ca?a procedura bez ?adnych op?at wst?pnych !!!
W tym dziale przedstawiamy Pa?stwu procedur? i etapy otrzymania po?yczki:

Etap 1 Kompletowanie dokumentw:
Celem podj?cia szybkiej decyzji przyznania po?yczki oczekujemy od Pa?stwa przes?ania wszystkich niezb?dnych kserokopii dokumentw dotycz?cych nieruchomo?ci, lista dokumentw znajduje si? w dziale Dost?pne po?yczki", dokumenty mo?na do nas przes?a? na podany na stronie adres email, faks lub poczt? na adres biura, na Pa?stwa ?yczenie dokonujemy bezp?atnej wyceny nieruchomo?ci oraz oglnej analizy sytuacji prawnej, weryfikacja dokumentw zajmuje nam maksymalnie 1 dzie? roboczy.

Etap 2 Decyzja o udzieleniu po?yczki:
W momencie podj?cia decyzji pozytywnej kontaktujemy si? z Pa?stwem telefonicznie celem przedstawienia szczeg?w oferty tj.: kwoty przyznanej po?yczki, warunkw finansowych oraz czasu trwania umowy, na ?yczenie przesy?amy tak?e wcze?niej przygotowan? umow?. Prosimy tak?e zwrci? uwag? na fakt, i? stosujemy wy??cznie umow? notarialn? przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci pod zabezpieczenie po?yczki.
Przew?aszczanie na zabezpieczenie definicje prawne kliknij tutaj - (Definicja przew?aszczenia)

Etap 3 Wyp?ata po?yczki:
Na typ etapie ustalamy z Pa?stwem szczeg?y dotycz?ce podpisania umowy u notariusza tj. miejsca, terminu i godziny spotkania, wyp?ata ?rodkw nast?puje w obecno?ci notariusza natychmiast po podpisaniu umowy, istnieje tak?e mo?liwo?? sfinansowania przez nas wszelkich op?at notarialnych.

Prosimy o zapoznanie si? z instrukcj? i skorzystanie z kalkulatora celem obliczenia kosztu po?yczki:

- prosz? wprowadzi? kwot? po?yczki ( nie mniej ni? 10.000 z?)
- prosz? wprowadzi? oprocentowanie (1,67% w skali miesi?ca)
- prosz? wprowadzi? okres po?yczki (zakres od 1 do 12 miesi?cy)
 Link do kalkulatora