Polityka prywatno?ci serwisu
1.Osoba korzystaj?ca z serwisu Podzastaw.com pozostaje anonimowa, do momentu
kiedy nie zdecyduje sie ujawni? swojej to?samo?ci.

2. Informacje wysy?ane na adres poczty elektronicznej autora serwisu lub za pomoc?
formularza, znajduj?cego sie w serwisie Podzastaw.com , nie b?d? opublikowane na
jego stronach.

3. Zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
1997r. Nr 133, poz. 883) serwis Podzastaw.com nie przetwarza danych osobowych.

4. Serwis Podzastaw.com nie udost?pnia ?adnych informacji osobom trzecim o
u?ytkownikach serwisu.

5. Informacje pochodz?ce z formularza kontaktowego, znajduj?cego sie w serwisie, s?
gromadzone i analizowane. Dotyczy to przede wszystkim danych o nazwach domen z
ktrych ??cz? si? u?ytkownicy serwisu, ilo?ci ods?on stron, ilo?ci wizyt i s?u?? wy??cznie
ulepszeniu merytorycznej zawarto?ci serwisu.

6. Nie ujawniamy nades?anych adresw poczty elektronicznej. Te, ktre posiadamy
w zwi?zku z adresowan? do nas korespondencja, wykorzystujemy wy??cznie w celu
udzielenia ewentualnej odpowiedzi, lub gdy zosta?y zebrane za pomoc? formularza
kontaktowego celem prowadzenia korespondencji.

7. W celu zmiany lub usuni?cia swoich danych, nale?y poinformowa? nas o tym poprzez
formularz kontaktowy.